Oslo, 15 September, 2018

Til Vordingborg havne og teknikudvalg vedrørende havneplaner for klintholm havn.

I forbindelse med de fremlagte planer vedrørende servicebygning på klintholm havn, har vi nogle inputs til denne proces i form afnogle punkter vi ønsker inddraget i de kommende møder om planlovsomligning.

Klintholm havn har igennem en længere årrække oplevet en stigende interesse fra Småbådsfiskere, særligt i ydersæsonen, dette har afstedkommet mange nye tiltag fra havnens side med udvidelse af ramper og tilkørselsforhold, men også bidraget med øgede indtægter lokalt og kommunalt.
Dette er selvfølgelig forhold alle parter må formodes at ønske bibeholdt, og for at dette kan gøres med hensyntagen til de nye planer har vi her listet en række punkter op der bør belyses, og overvejes i processen.

Hvordan vil adgangsforholdene til de nyetablerede ramper bibeholdes!
I dag benytter mange både, særligt ved større arangementer, det store område nord for fiskernes fællessalg, til klargørring og midlertidig parkering således at trafikken på vejen ikke blorkeres.
Ændringer af dette kan give Trafikale problemer, særligt da nedkørslen fra pakeringspladsen ovenfor resteauranten er meger stejl og svært farbar, vi ønsker derfor opmærksomhed herom.
Hvor vil der være tilgang til faciliteter for havnens gæster i vinteren!
Som det har set ud de sidste år, så har eneste Toilet og badefacilitet været i denne bygning.
Vil der derfor i fremtiden være åbent for samme faciliteter for de betalende brugere i havnen, og i så fald hvor bør denne helårsåbning ligge.
Da klintholm havn i dag har en betydelig indtægt fra slæbesteder samt pladsleje i vintersæsonen som kommer af småbådsfiskernes brug af havnen som udgangspunkt, hvordan vil man da i fremtiden kunne tilbyde samme service i form af rensehal, vand og fryse/is muligheder!

Vi håber på en fremtidig fortsat god dialog, og at man fra kommunens side ønsker at opretholde og løbende forbedre deforhold der, sammen med Havnens beliggenhed medvirker til at småbådsbrugere kommer fra hele landet året igennem for at gøre brug af denne.

Foreningen af småbådsgruppen ønsker jer derfor alt held og lykke med kommende planer, og ser frem til det endelige udspild.

Mvh.

Rasmus Hachmann.
Næstformand, Foreningen af Småbådsgruppen.

****************************************************************

Svar fra Vordingborg kommune !

Kære Rasmus Hachmann

 
Tak for din gode mail og værdifulde input til vores arbejde.
 
Som du er inde på, kommer der netop til at ske omvæltninger ude i Klintholm Havn, når vi skal være servicehavn for vindmøllerne. Vi skal også tage “stedet tæller ” med i betragtning, når vi ser på de forskellige muligheder.
 
Vi har så sent som i går været ude og sammen med repræsentanter for Møn Trolling gennemgå netop tilkørselsforholdene til det dobbelte slæbested, så vi også fremover kan have ordentlige adgangsforhold. Vi skal lige afklare et par ting, så kan vi melde bredt ud, hvordan vi sikrer gode tilkørselsforhold allerede i den vintersæson, vi er på vej ind i.
 
Vi talte ved den lejlighed også om adgang til toilet, vand, plads til at rense fisk osv. Vi er meget opmærksomme på de behov, der er.
 
Lige nu har vi jo faciliteterne i Fiskernes Fællessalg. De vil efter alt at dømme også være til rådighed i den vintersæson, vi er på vej ind i. På et tidspunkt må vi regne med, at Fiskernes Fællessalg skal vige pladsen for Vattenfalls bygning. Til den tid skal der i hvert fald bygges et nyt offentligt toilet, som har adgang året rundt. Vi skal også prøve at finde plads til, at der kan renses fisk og blive puslet både. Lige nu  afventer vi den endelige placering af Vattenfalls servicebygning. Når den er helt fast, kan vi gå videre med de andre ting.
 
Mvh og tak for din tid
 
Annemette (Hommel)
Havnechef